O TASR.TV
Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. jednou z hlavných priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ktoré osobné údaje TERAZ MEDIA, a.s. zhromažďuje prostredníctvom týchto webových stránok a portálov alebo súvisiacich komunikačných kanálov, najmä stránky a portály TERAZ MEDIA na sociálnych sieťach, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informujú vás o vašich právach a ako TERAZ MEDIA, a.s. tieto údaje chráni.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. zhromažďuje, keď ste s ňou v kontakte pri návšteve jej webových lokalít, pri prihlásení na odber noviniek a aktualít ako klient, alebo keď komunikujete s TERAZ MEDIA, a.s. ako uchádzač o zamestnanie, uchádzač o študentskú prax, redaktor, prispievateľ, dodávateľ alebo obchodný partner.

Tieto pravidlá môžeme podľa potreby aktualizovať aj bez upozornenia, a preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na Pravidlá ochrany osobných údajov v TERAZ MEDIA.

Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov

Na účely týchto Pravidiel sa za dotknuté osoby považujú fyzické osoby - návštevníci webstránok a spravodajského portálu TERAZ.SK, portálov TABLET.TV a Webmagazín, klienti – odberatelia aktualít v oblasti spravodajstva, uchádzači o zamestnanie, uchádzači o študentskú prax, aktívni prispievatelia a ďalšie fyzické osoby, ktoré spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s. poskytnú svoje osobné údaje.

Údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 47 345 136, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5812/B, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v skratke GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom. Plnenia spojené s poskytovaním spravodajských služieb a ďalších súvisiacich služieb na spravodajskom portáli TERAZ.SK, TABLET.TV a Webmagazín poskytuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 37/B. Obsah webovej stránky www.teraz.sk je generovaný redakčným systémom Malina.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad otázok, podnetov, žiadostí týkajúcich sa osobných údajov: daniel.forgac@terazmedia.sk

Účely spracúvania a právny základ:

Pri účeloch spracúvania vašich osobných údajov rozlišujeme, či ide o údaje poskytnuté v prípade, ak ste súčasným/potenciálnym klientom alebo dodávateľom, alebo či ide o údaje, ktoré poskytnete, ak ste uchádzačom o zamestnanie alebo uchádzačom o študentskú prax alebo či chcete byť aktívnym prispievateľom.

Ak ste naším klientom, dodávateľom, prispievateľom či redaktorom alebo by ste ním chceli byť, v nasledujúcej vete vám uvedieme, na aké účely sú vaše bežné osobné údaje spracúvané počas trvania vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou TERAZ MEDIA, a.s. Vami uvedené bežné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt apod.) spracúva spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. za účelom vedenia klientskej databázy a riadenia vzťahov s klientmi, vedenia databázy dodávateľov, vedenia zoznamov aktívnych prispievateľov, sprístupnenia spravodajských databáz, uľahčenia prístupu k informáciám, editovania vašich príspevkov, publikovania vašich príspevkov a vás ako autorov na tomto portáli, poskytovania služieb v oblasti spravodajstva, ukladania preferovaných nastavení pre budúcu komunikáciu so spoločnosťou TERAZ MEDIA, a.s.

Právnym základom uvedeného spracúvania vašich osobných údajov je jeho nevyhnutnosť na plnenie zmluvy so spoločnosťou TERAZ MEDIA, a.s, ktorej ste druhou zmluvnou stranou.

Vaše osobné údaje uvedené v životopise a v motivačnom liste, ktorý zašlete na e-mailovú adresu kariera@tasr.sk alebo teraz@tasr.sk alebo vaše osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, navštevovaná škola/univerzita, študijný odbor, špecializácia, e-mailová adresa) zaslané mailom na adresu prax@tasr.sk sa spracúvajú za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie/študentskú prax, výberu vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto/študentskú prax, kontaktovania a pozvania vybraného uchádzača na pracovný pohovor.

Právnym základom spracúvania takýchto osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s., ktorým je prijatie kvalifikovaných zamestnancov na príslušné pracovné pozície, či prijatie talentovaného študenta na študentskú prax.

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. Orgány verejnej moci (napr. daňový úrad, súdy, orgány činné v trestnom konaní), ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade so slovenským právnym poriadkom, sa nepovažujú za príjemcov.

Väčšina vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. získala nie je poskytovaná iným príjemcom.

Vaše osobné údaje, ktoré vás označujú ako autora uverejneného príspevku/článku sú sprístupnené (viditeľné) pre čitateľov našich spravodajských webov a portálov.

Osobné údaje spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. neprenáša do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.

Spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. sprístupní osobné údaje iným subjektom iba v súlade s internými predpismi spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s. a v prípadoch, keď to bude vyžadovať zákon.

Doba uchovávania údajov

Spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. uchováva vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.

Vaše práva

Ak už spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. ako prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie uvedené v čl. 15 GDPR (napr. prečo spracúvame vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú vaše osobné údaje uchovávané).
 • Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje, a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – máte právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne ovplyvňujú.

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky, zaslaním vašej žiadosti zodpovednej osobe na e-mailovú adresu: alena.lindtnerova@terazmedia.sk

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov v spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s., ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Za týmto účelom prijala spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. interný predpis, ktorý upravuje postup a opatrenia, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov ako aj náležitosti oznámenia úradu a dotknutej osobe.

Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so zásadami spracúvania v zmysle GDPR.

Ďalšie informácie

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ako aj zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy (napr. pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy). Požadované osobné údaje ste povinní spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s. poskytnúť na stanovené účely, v opačnom prípade by vám spoločnosť nemohla poskytnúť služby v oblasti spravodajstva, neboli by ste uvedení ako autori článkov, alebo zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie/študentskú prax.

Spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na dotknuté osoby založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Pri prijímaní rozhodnutí týkajúcej sa dotknutej osoby bude vždy prítomný aj personálny prvok v podobe personalistu spoločnosti, obchodného manažéra, či vedúceho určitého úseku.

Spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. dodržiava pri spracúvaní osobných údajov 6 základných zásad spracúvania osobných údajov a zodpovedá za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami. Zásadami spracúvania osobných údajov sú:

 1. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti– osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;
 2. zásada obmedzenia účelu – osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi, ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi;
 3. zásada minimalizácie údajov – osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 4. zásada správnosti – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia;
 5. zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 6. zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Sociálne médiá

Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnych sietí (Facebook, Twitter) mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránky Facebook a Twitter ponúkajú a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach týchto sociálnych sietí.

Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s. Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook alebo Twitter (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).

Súbory cookies

Za účelom zabezpečenia kvalitnejších služieb pre návštevníkov webových stránok www.teraz.sk a portálov spoločnosti používa TERAZ MEDIA, a.s. súbory cookies (tzn. malé textové súbory uložené vo vašom zariadení), ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok a portálov odosielané do internetového prehliadača návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Čo znamená, že pri ďalšej návšteve webovej stránky www.teraz.sk alebo príslušného portálu internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila.

Súbory cookies umožňujú týmto webovým stránkam rozpoznať vaše zariadenie a zapamätať si určité informácie o vás ako návštevníkovi webovej stránky a vašich aktivitách vykonaných počas návštevy nášho webu. Získavaním informácií o vás a vašich aktivitách možno postupne zisťovať vaše záujmy a ponúknuť vám tak napr. vhodný produkt, pracovnú pozíciu alebo štatisticky vyhodnocovať vaše správanie.

Spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. používa na svojom webe a portáloch dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení dovtedy, kým webovú stránku www.teraz.sk alebo príslušný portál neopustíte. Na druhej strane, trvalé súbory cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia doby ich platnosti alebo dovtedy, kým ich manuálne vo svojom prehliadači nevymažete.

Spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. používa na svojich stránkach a portáloch nasledovné typy súborov cookies:

 • PHPSESSID - session ID cookie sa používa na uloženie relácie používateľa. Pri prihlásených používateľoch sú potrebné kvôli funkčnosti a pri neprihlásených používateľoch sú odosielané, ale nepoužívané.
 • COOKIECONSENT_DISMISSED, CookiePolicyConfirmed - vzniká pri odkliknutí cookie banneru, aby sa nemusel ukazovať pri každej návšteve.

Cookies tretích strán:

 • Google Analytics na sledovanie návštevnosti
 • Google AdSense na reklamné bannery
 • Gemius na sledovanie návštevnosti
 • AdOcean na reklamné bannery
 • Facebook cookies na integráciu so sociálnou sieťou Facebook

Návštevou webových stránok www.teraz.sk a jej príslušných portálov vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies, avšak máte k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie.

Používanie cookies počas návštevy našich webových stránok a portálov je na vašom rozhodnutí, pričom väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Ak chcete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači. Môžete povoliť všetky alebo len niektoré súbory cookies. Ak zakážete naše súbory cookies v nastaveniach prehliadača, niektoré časti našich webových lokalít pre vás nebudú riadne fungovať, t.j. následkom môže byť obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcií nášho webu a zníženie vášho komfortu pri návšteve našich webových stránok a portálov.

Ochrana vašich osobných údajov

Spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmeny, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy. Jedným z opatrení je ukladanie vašich osobných údajov do databáz/softvérov s obmedzeným prístupom v strážených priestoroch spoločnosti. Okrem iného spoločnosť kontroluje prístup k týmto údajom, využíva brány firewall, antivírusové programy, zabezpečené servery a niektoré typy údajov sú pseudonymizované alebo šifrované.

Viac informácií: